แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

ธรรมะสอนใจสั้นๆ ตอน รักพ่อต้องพอเพียง

ธรรมะสอนใจสั้นๆ 3

ธรรมะสอนใจสั้นๆ ตอน รักพ่อต้องพอเพียง
      คำว่า พอเพียง เมื่อจับเอาความก็พอจะเทียบกันได้กับคำว่า สันโดษ หมายถึงความยินดี ๓ อย่างคือ ๑. ยินดีในสิ่งที่ได้มาแล้ว ๒. ยินดีตามเรี่ยวแรงและความสามารถของตน และ ๓. ยินดีในทางที่ถูกต้อง คำว่าพอเพียงก็ดี สันโดษก็ดี จึงไม่ได้หมายถึงหยุด เลิก หรือปฏิเสธ แต่หมายถึงการสร้างกรอบ หรือเกณฑ์ในการปฏิบัติขึ้นมา แล้วดำเนินไปตามกรอบที่ดีงามนั้น
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นประดุจพ่อของแผ่นดิน ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชทานพระบรมราโชวาท ตลอดจนปฏิบัติพระองค์ตามแนวทางนี้เสมอมา การที่พสกนิกรชาวไทยจะเทิดทูนพระองค์ท่านด้วยการยึดถือหลักความพอเพียงนั้น นับว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่สูงส่งและเกิดประโยชน์ได้จริง เพราะผลของการปฏิบัติเช่นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งของตนเองและของประเทศชาติโดยรวม เนื่องจากผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ที่ได้มาบนพื้นฐานของความพอใจตามที่ได้มาแล้ว พอใจตามกำลังความสามารถของตน และพอใจภายในขอบเขตของความถูกต้อง จะเป็นผลประโยชน์ที่มั่นคงยั่งยืน ในแง่เศรษฐกิจ คำว่า พอเพียง จึงมิได้หมายความเพียงว่าต้องพอ หรือต้องหยุด แต่มุ่งแสดงว่าต้องเป็นเศรษฐกิจที่มีเหตุมีผล เป็นเศรษฐกิจที่มีความถูกต้องดีงาม ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการแสวงหาหรือการบริโภคก็ตาม 
       การรู้จักพอเพียงนี้ คือการปฏิบัติวิธีหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่า เป็นวิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายอย่างตรงจุด และต้องด้วยพระราชประสงค์อย่างไม่ต้องสงสัย และเมื่อคนในแผ่นดินใช้ความพอเพียงนำทางจนพออยู่พอกิน ไม่ขาดแคลน ไม่เดือดร้อนแล้ว จะเป็นแผ่นดินที่มีความสุข พ่อของแผ่นดินก็ย่อมมีความสุขด้วยอย่างแน่นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget