แนะนำ! บทความธรรมะอ่านมากที่สุดตอนนี้

นิทานธรรมะให้คติสอนใจ เรื่อง สามัคคีคือพลัง


#นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้คติสอนใจ โดย นิทานธรรมะบล็อก ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สามัคคีคือพลัง ... ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ยกย่องแควันวัชชี เมืองไพสาลี ซึ่งมีเจ้าลิจฉวีปกครอง ว่าเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แม้จะมีเมืองอื่นยกทัพมาตีหลายครั้ง ก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าลิจฉวีได้เลย เหตุเพราะที่เจ้าลิจฉวีมีระบบการปกครองที่เรียกว่า "สามัคคีธรรม" จึงทำให้เมืองไพสาลีมีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุขสืบเนื่องเรื่อยมา ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ส่งวัสสการพราหมณ์เข้าไปยุยงให้เครือญาติของของเจ้าลิจฉวีเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน จนแตกความสามัคคีในที่สุด ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูสามารถตีเมืองไพสาลีแตกได้โดยง่าย เพราะไม่มีใครออกมาสู้รบป้องกันเมือง เป็นเหตุให้เมืองไพสาลีเสียอิสรภาพในที่สุด
  เป็นที่ทราบกันดีว่า ความสามัคคีเป็นคุณธรรม ที่หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความร่วมมือร่วมใจกัน กระทำกิจที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้แล้วเสร็จ แต่ถ้าเป็นการร่วมมือกันกระทำกิจที่เป็นเรื่องความเสียหาย มักเรียกว่า การสุมหัว เช่น สุมหัวกันกินเหล้า สุมหัวกันปล้น เป็นต้น สังคมใดมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว สังคมนั้น ย่อมบังเกิดความเจริญรุ่งเรือง และความสงบสุขร่มเย็น ดังเช่น สังคมของเจ้าลิจฉวี เป็นต้น  หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี ก็คือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งแปลว่า หลักปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม ๗ ประการ ได้แก่
   ๑.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพื่อกระทำกิจการงานของส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
   ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่ควรทำ
   ๓. ไม่กระทำในสิ่งที่ผุ้นำไม่ได้สั่ง ไม่ละเลยในสิ่งที่ผู้นำให้กระทำ ตระหนักในคำสั่งอยู่เสมอ
   ๔. เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
   ๕. ไม่ข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่ทำอะไรตามใจอยากของตนเอง
   ๖. ยินดีและภูมิใจในสิทธิของตนด้วยความสันโดษ ไม่ละเมิดสิทธิความเชื่อของผู้อื่น
   ๗. ยกย่องและสนับสนุนให้คนดีมีความสามารถได้ปกครองบ้านเมือง

อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะโดยส่วนรวม และเป็นไปเพื่อความรุ่งโรจน์ของสังคมโดยแท้ เพราะเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่คณะ ตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สุขา สังฆัสสะ สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ นำสุขมาให้" นั่นเอง

...ติดตามอ่าน นิทานธรรมะ ในแบบนิทานสั้นๆ ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต อ่าน นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ

ในตอนต่อไปกับ ... นิทานธรรมะบล็อกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ธรรมะเรื่องล่าสุด

Recent Posts Widget